تکرارهای آهسته‌تر برای افزایش سریع‌تر سایز و قدرت

تکرارهای آهسته‌تر برای افزایش سریع‌تر سایز و قدرت

 

بدنسازی با سرعت آهسته

افزایش بهینه قدرت معمولاً با تمرین شدید به دست می‌آید که نیازمند وزنه‌های سنگین در دامنه کمی از تکرارهاست، در حالی که بهترین پاسخ هایپرتروفی به طور معمول با استفاده از وزنه‌های متوسط تحریک می‌شود با حجم تمرین بیشتر که دامنه بالاتری از تکرارها را هم شامل می‌شود.

 

افزایش قدرت ناشی از تمرین با وزنه‌های سنگین اساساً بدلیل فعال سازی عصبی عضلانی بیشتر در فیبرهای تند انقباض عضله که قابلیت انقباض قوی‌تری نسبت به فیبرهای کند انقباض دارند حاصل می‌شود، و توان بیشتری تولید می‌کند. افزایش فعال سازی فیبرهای تند انقباض عضله در نتیجه تمرین شدید در نهایت به قدرت بیشتری منتهی می‌شود. در مقابل، حجم بالاتر تمرین به طور خاص رشد عضلانی را تقویت می‌کند، تا حد زیادی به واسطه افزایش زمان تحت تنش بودن عضله که فشار متابولیک را افزایش می‌دهد، و افزایش هایپرتروفی را در پی دارد.
تقویت قدرت
هرچند به طور معمول توصیه می‌شود برای رشد عضلانی بهینه، تمرین با وزنه‌ای حدود ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه انجام شود، ولی اجرای آهسته‌تر حرکات، با وزنه‌های سبک‌تر، هم می‌تواند رشد عضلانی قابل توجهی را تحریک کند، حتی به مقدار بیشتر. افزایش زمان تحت تنش بودن عضله فشار مضاعفی بر بافت عضله اعمال می‌کند، و می‌تواند باعث رشد عضلانی چشمگیری شود. همچنین مشاهده شده زمانی که جابجا کردن وزنه‌های سبک‌تر با سرعت آهسته‌تر انجام می‌شود، فعال سازی انقباضات عضلانی هم می‌تواند بیشتر شود، و نشان می‌دهد این شیوه تمرین می‌تواند به افزایش قدرت هم منجر شود.

 

در واقع تحقیقی که نتایج آن در ژورنال بین المللی طب ورزش منتشر شده نشان داد اجرای اسکوات با بار کم و تکرارهای زیاد در حالی که حرکت با سرعت کمتری اجرا می‌شود می‌تواند رشد بیشتری در قدرت و سایز عضله را باعث شود در مقایسه با استفاده از بارهای سنگین‌تر.
در مطالعه مذکور، ۱۶ مرد جوان به دو گروه تقسیم شدند و هر دو گروه اسکوات‌های سبک را با ۵۰ درصد یک تکرار بیشینه خود برای سه ست و ۱۰ تکرار اجرا می‌کردند، سه بار در هفته برای مدت هشت هفته. تنها تفاوت بین دو گروه این بود که گروه اول اسکوات را با سرعت کمتری اجرا می‌کردند، سه ثانیه برای بخش منفی و سه ثانیه برای بخش مثبت حرکت، در حالی که گروه دوم تنها یک ثانیه برای بخش منفی و یک ثانیه برای بخش مثبت هر تکرار اسکوات صرف کردند. نتایج مطالعه نشان داد گروهی که اسکوات را با سرعت بالاتری اجرا کردند افزایشی در سایز یا قدرت‌شان دیده نشد. اما، گروهی که اسکوات را با سرعت کمتر اجرا کردند افزایش سایز عضله چهار سر ران را به میزان حدود ۱۰ درصد تجربه کردند، و قدرت‌شان هم در یک تکرار بیشینه اسکوات به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت.
در مجموع، یافته‌های این مطالعه حاکی از این است که حرکاتی که با سرعت آهسته‌تر اجرا می‌شوند می‌توانند سایز و قدرت عضله را افزایش دهند و نشان دهد این شیوه تمرین می‌تواند به طور دوره‌ای مورد استفاده قرار گیرد برای کاهش فشار ناشی از وزنه‌های سنگین بر بدن در حالی که همزمان توانایی بدن برای ارتقای سایز و قدرت عضله را حفظ کرد.
تقویت رشد عضله
بهبود سایز عضله از طریق اجرای آهسته‌تر حرکات در مطالعه مذکور مشاهده شد به خوبی قابل استناد است، تا حدی به این دلیل که این روش تمرین ظرفیت خوبی برای افزایش سطوح پروتئین عضله دارد؛ چنانچه مطالعه دیگری نشان داد سرعت پایین‌تر اجرای حرکات، نرخ تولید پروتئین عضله را افزایش می‌دهد. این مطالعه توسط بورد و همکارانش انجام شد، به بررسی گروهی از مردان پرداخت که حرکت جلوپا با دستگاه را با ۳۰ درصد یک تکرار بیشینه خود اجرا می‌کردند، و بخش مثبت و منفی هر تکرار شش ثانیه طول می‌کشید و گروه دیگر که همین حرکت را اجرا می‌کرد با این تفاوت که بخش مثبت و منفی هر تکرار در یک ثانیه انجام می‌شد. نمونه برداری از عضله آنها پس از تمرین نشان داد گروهی که حرکت را آهسته‌تر انجام داده بودند افزایش بسیار بیشتری در تولید پروتئین عضله داشتند در مقایسه با گروه دیگر؛ و این نشان می‌دهد حرکت آهسته‌تر، حتی با تمرین در شدت کم معادل ۳۰ درصد یک تکرار بیشینه، باز هم باعث تقویت تولید پروتئین و رشد عضله می‌شود.
تکرار‌های آهسته باعث ارتقای توان عضله نمی‌شود.
با وجود آثار مثبت تمرین با سرعت آهسته‌تر بر سایز و قدرت عضله، این روش تمرین اثر مثبتی بر ارتقای توان ندارد. توان عضله ارتباط تنگاتنگی دارد با سرعتی که می‌توانید وزنه را جابجا کنید. برای مثال، جابجا کردن یک وزنه ۱۰۰ کیلویی برای یک تکرار در طول ۵ ثانیه نشان دهنده توان عضلانی بیشتری است نسبت به جابجا کردن همان وزنه با سرعت کمتر و در مدت ۱۰ ثانیه. تمام شیوه‌های تمرین که برای به حداکثر رساندن توان عضله مورد استفاده قرار می‌گیرند به طور معمول روی بهینه سازی نرخ تولید نیروی عضله تمرکز دارند با محور قرار دادن چند فاکتور کلیدی، از جمله سرعتی که وزنه جابجا می‌شود.
از آنجایی که حرکات انفجاری بیشتر باعث ارتقای سرعت وزنه می‌شوند، اجرای آهسته حرکات باعث کاهش توان تولیدی می‌شود. در واقع، این دقیقاً همان چیزیست که در مطالعه انجام شده که قبل‌تر به آن اشاره شد هم ذکر شده. که نشان داد اجرای آهسته‌تر حرکت اسکوات باعث افزایش سایز و قدرت عضله می‌شود. اما، تحقیق مذکور همزمان آشکار ساخت این روش تمرین اثر مثبتی بر تولید توان ندارد. بنابراین اگر هدف خاص شما افزایش توان عضلانی است، شاید لازم باشد از اجرای آهسته تکرارها اجتناب کنید.

 

این مقالات را هم ببینید:

بزرگترین رازهای بدنسازی

چگونه عضله بدقلق را به راه رشد بکشانیم؟